De exceptie van vrees? Of wat als duidelijk wordt dat uw schuldenaar zijn verbintenis niet tijdig zal kunnen nakomen?

Tijdens de uitvoering van overeenkomsten, kunnen er heel wat zaken verkeerd lopen. Zo valt het wel eens voor dat een contractspartij nalaat om tijdig haar facturen te betalen.

De schuldeiser heeft in dat geval de mogelijkheid om de nakoming van haar eigen verbintenissen op te schorten. Dit wordt ook wel de exceptie van niet-uitvoering genoemd. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden: zo moet de betalingstermijn reeds verstreken zijn en moet de factuur ook opeisbaar zijn.

Maar wat als nog niet aan die voorwaarden is voldaan, maar u wel zo goed als zeker bent dat er niet tijdig zal worden betaald? Dient u in dat geval uw eigen verplichtingen verder na te leven?

Welnu: met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek, heeft u er als schuldeiser een extra drukkingsmiddel bij.

Zo hoeft u niet langer te wachten tot de betalingstermijn verstreken is, maar kan u uw eigen verbintenissen ook vroegtijdig opschorten. Voorwaarde is wel dat (1) het duidelijk is dat er niet tijdig zal worden betaald, dat (2) de gevolgen van de niet-betaling voldoende ernstig zijn én dat (3) u dit ook schriftelijk en gemotiveerd meedeelt aan uw contractspartij.

Twijfelt u of u aan die voorwaarden voldoet? Contacteer dan gerust Akurad Advocaten, en wij kijken na.

Andere interessante artikelen