Privacy

Privacy Policy Akurad Advocaten BV

 1.            Wie?

 Akurad Advocaten BV (hierna: Akurad) is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel aan de Kaaistraat 56, 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0821.743.319.

Akurad is een volledig onafhankelijk advocatenkantoor.

In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

 2.            Wat?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door Akurad als verwerkingsverantwoordelijke.

Deze Privacy Policy van toepassing op:

  (i) de website www.akurad.be (hierna genoemd de 'Website') en

  (ii) alle commerciële relaties tussen Akurad Advocaten en haar cliënten.  

 Akurad verbindt er zich toe nauwgezet en ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Belgische regelgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

Het bezoeken van de website en/of het opstarten van een dossier bij Akurad impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

3.            Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

 Akurad kan van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door Akurad uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst of het vervullen van een wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichting.

(i) Wanneer u een cliënt bent of een potentiële cliënt

´        Identificatie- en contactgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres, communicatievoorkeur, rijksregisternummer, btw nummer

´        Gezinssituatie: Gezinssamenstelling, burgerlijke staat

´        Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid: kopie van identiteitskaart

´        Financiële bijzonderheden: identificatie- en bankrekeningnummers, kredietwaardigheid

´        Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.

´        Beroep en betrekking: particulier of bedrijf, desgevallend btw nummer

´        Camerabeelden: beeldopnames bij het betreden van onze lokalen.

´        Strafrechtelijk verleden: feiten en/of veroordelingen

´        Persoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum- of plaats, nationaliteit, seksuele geaardheid,  ras, etnische afkomst, talenkennis, genetische gegevens, gezondheidsgegevens, biometrische gegevens die de unieke identificatie van een persoon mogelijk maken

(ii) Wanneer u een bezoeker bent van onze website

´        Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees onze Cookies Policy), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het contactformulier op onze website

(iii) Wanneer u bij ons solliciteert

´        Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres

´        Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit, talenkennis

´        Gezinssamenstelling

´        Financiële bijzonderheden: loon bij huidige werkgever, loonsverwachtingen

´        Opleiding en vorming: academisch curriculum, professionele ervaring

´        Beroep en betrekking: Informatie over arbeidsverleden

´        Andere informatie die relevant is voor mogelijke aanwervingen

 (iv) Wanneer u uw visitekaartje of uw contactgegevens aan ons verstrekt

´        Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres

´        Beroep en betrekking: bedrijf of organisatie, functie

´        Leefgewoonten: gebruik van sociale media (bijv. LinkedIn)

 (v) Wanneer u per e-mail of op een andere manier contact met ons opneemt

´        Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres

´        Andere gegevens die u zelf meedeelt

 4.            Van wie verzamelen en werken wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van cliënten, potentiële cliënten en hun medewerkers, van bezoekers van onze website, van personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, van personen die per e-mail of op een andere manier contact met ons opnemen en van sollicitanten.

5.            Op welke wijze verzamelen wij persoonsgegevens?

 Deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld bij: het aanmaken van een dossier, correspondentie en communicatie met en uitgaande van Akurad Advocaten (zowel telefonisch als schriftelijk),  bezoek van de website, invullen van het op de website vermelde contactformulier en bij het betreden van onze gebouwen.

De door Akurad verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt of worden opgevraagd bij officiële instanties (bijvoorbeeld: bevolkingsregister, hypotheekkantoor, …) waar deze reeds door u werden openbaar gemaakt. 

4.            Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

 (i) Gegevens van cliënten

Akurad treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van haar opdracht verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben.

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Akurad worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke (incl. witwaswetgeving), reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

(ii) Gegevens van sollicitanten

De gegevens worden aangewend om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen in het kader van een selectieprocedure.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een selectieprocedure baseert Akurad op de noodzaak om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, of op onze gerechtvaardigde belangen om deze gegevens op een zodanige manier te gebruiken dat Akurad de beste wervingsbeslissingen kan nemen.

(iii) Overige gevallen

Naast de gegevens van cliënten en sollicitanten, verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten, leveranciers, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders, vertaalbureaus, notarissen enz.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, het onderhouden van contacten, het promoten van onze business zowel online als offline, het beheer van  leveranciers, en om de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website te optimaliseren

In deze gevallen baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang, in gebeurlijk geval is de rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.

5.            Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Akurad uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doeleinden.

Akurad bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat noodzakelijk is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen.

6.            Aan wie kunnen wij uw persoonsgegeven doorgeven?

 Akurad zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Akurad en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot:

´        externe dienstverleners zoals IT dienstverleners en vertaalbureaus.

´        professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren en boekhouders.

´        derden die betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening aan cliënten zoals deurwaarders, notarissen, arbiters, bemiddelaars, griffiers, de tegenpartij en hun advocaten, getuigen, deskundigen.

´        overheidsinstanties zoals politiediensten, het gerecht, stafhouder van de Orde waartoe wij behoren, de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derde partijen voor marketing of andere doeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

7.            Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Akurad van uw persoonsgegevens maakt.

 ´        Recht van verbetering, verwijdering en beperking. U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Akurad. Daarnaast hebt u steeds het recht om Akurad te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

´        Recht van verzet. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

´        Recht van vrije gegevensoverdracht. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Akurad  in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

´        Recht van intrekking van de toestemming. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 Indien u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen via  info@akurad.be of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website www.akurad.be.

 De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

 Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

 8.            Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?  

 Akurad verbindt er zich toe om passende en redelijke, technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en/of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, alsook verlies, vernietiging, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Niettegenstaande het veiligheids- en voorzorgbeleid van Akurad kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Akurad Advocaten in dit kader geen absolute veiligheid en zekerheid garanderen.  

9.            Wijzigingen Privacy Policy

 Akurad Advocaten is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy op de Website na te lezen op eventuele wijzigingen.

10.          Contacteer Akurad Advocaten

 Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Akurad Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info-at-akurad.be of via +32 (0)51 20 30 51.

 Indien ons antwoord u geen voldoening zou verschaffen, kan u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren. U vindt alle coördinaten van de Commissie op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be