Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.            Algemene informatie

De BV AKURAD ADVOCATEN is een burgerlijke vennootschap met zetel en kantoor aan de Kaaistraat 56 in 8800 Roeselare, en met ondernemingsnummer 0821.743.319.

Alle advocaten van ons kantoor zijn advocaat in België, ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf) en aan de reglementen van de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen.

2.            Opdracht

Op elke overeenkomst met de BV Akurad Advocaten (hierna: Akurad) zijn deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht van toepassing, die geacht worden te zijn aanvaard door de cliënt. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De overeenkomst tussen Akurad en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Akurad haar dienstverlening aanvangt.

De uitvoering van de opdracht gebeurt door Akurad, die zelf beslist welke advocaat verbonden aan Akurad het dossier beheert. Enkel Akurad is aansprakelijk ten opzichte van de cliënt. De verbintenis van Akurad is een inspanningsverbintenis.

3.            Kosten en erelonen

De kosten en erelonen als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Akurad bestaan uit gerechtskosten, kantoorkosten en het ereloon. Op die laatste twee is btw verschuldigd.

De kantoorkosten bestaan uit de kosten die verband houden met typwerk, telefoons, e-mails, faxen, verplaatsingsonkosten, ... De gerechtskosten bestaan meestal uit door ons voorgeschoten kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten voor bijstand van een technische raadsman, rolrechten,... Het ereloon houdt verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd door Akurad en kunnen per uur, volgens een forfait of volgens het bekomen resultaat worden begroot, afhankelijk van de aard, het belang, de complexiteit en/of hoogdringendheid van de zaak. Bij een gunstige afloop heeft Akurad het recht een succesvergoeding aan te rekenen. Het basis uurtarief bedraagt 130 EUR.

Voor aanvang of tijdens de behandeling van de opdracht kan Akurad provisies aanrekenen, gebeurlijk rekening houdend met de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties, dan wel als voorschot op te maken kosten en te leveren prestaties.

4.            Betaling

Alle gefactureerde bedragen zijn binnen de 8 dagen betaalbaar op een zetel van Akurad. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 12% voor de niet-gerechtelijke invorderingskosten. Akurad behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, bij niet tijdige betaling van haar facturen, zonder dat haar aansprakelijkheid daardoor in het gedrang kan komen.

 5.            Derdengelden

Akurad stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de cliënt. Ontvangen derdengelden kunnen aangewend worden ter compensatie van openstaande facturen of nog te factureren prestaties of kosten, waarvan de cliënt steeds schriftelijk wordt ingelicht.

6.            Beroep op derden

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, kan Akurad een beroep doen op derden, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de cliënt. De keuze van de derden wordt door de cliënt overgelaten aan Akurad, die evenwel niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen of nalaten van die derden, los van het feit of de door die derden aangerekende kosten en erelonen al dan niet via Akurad aan de cliënt worden aangerekend.

7.            Aansprakelijkheid

Akurad is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.250.000 per schadegeval  conform de polis LXX034899 afgesloten tussen de Orde van Vlaamse Balies en MS Amlin Insurance SE, Zurich Insurance plc, Belgium Branch en KBC Verzekeringen NV (toestand op 01/01/2020).

De cliënt vindt voormelde verzekering van Akurad en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van Akurad wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Akurad verzekerd is.

Indien de schade niet onder de dekking valt van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Akurad, is de aansprakelijkheid van Akurad beperkt tot het totaal van de bedragen die voor het dossier in kwestie door Akurad aangerekend werden. In geen geval is Akurad aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gebruiksderving, winstderving of gevolgschade, waaronder begrepen is de schade geleden door derden.

Akurad is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. Akurad kan derhalve niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met de betrokken derde tot betaling van gelijk welke vergoeding aan de cliënt.

Elke aansprakelijkheidsvordering ten opzichte van Akurad moet op straffe van verval in rechte worden ingesteld en dit uiterlijk binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon worden ontdekt.

8.            Beëindiging van de samenwerking

Zowel de cliënt als Akurad kunnen op elk ogenblik de opdracht beëindigen, door de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De cliënt is in dit geval verplicht om alle prestaties en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Akurad maakt een gedetailleerde eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan Akurad zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier terug aan de cliënt over te maken.

Akurad is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

 9.            Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die Akurad bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, briefwisseling, contracten en ontwerpen van procedurestukken komen toe aan Akurad, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van Akurad, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, op welke wijze dan ook.

10.          Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Akurad van groot belang. Akurad zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. Akurad zal de toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming strikt naleven. In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals vastgelegd in overeenstemming met de Privacy Policy van Akurad (www.akurad.be). Het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een dossier bij Akurad impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt met de Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

11.          Verplichtingen onder de witwaswetgeving

Conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“de antiwitwaswet”) dient Akurad bij werkzaamheden voor een nieuwe cliënt over te gaan tot identificatie van de opdrachtgevers, en de bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in het geval de cliënt een rechtspersoon is.

De cliënt verbindt zich ertoe om spontaan elk document aan te leveren op basis waarvan Akurad kan overgaan tot de identificatie van de cliënt en geeft Akurad de goedkeuring deze informatie op te slaan.

De cliënt verplicht zich ertoe om elke wijziging van de gevraagde gegevens zo snel mogelijk mee te delen. In zover Akurad de cliënt omwille van de hoedanigheid, locatie of inhoud van activiteiten conform de antiwitwaswetgeving identificeert als een verhoogd risico, dient de cliënt Akurad de bijkomende gevraagde of informatie of documenten te verschaffen om aan haar verplichtingen tegemoet te komen.

Akurad houdt strikt aan haar beroepsgeheim in zover het cliënten bijstaat in de verdediging in rechten of betrokken is bij de beoordeling van de rechtspositie van de cliënt. In specifieke situaties en slechts in zover verplicht onder de antiwitwaswetgeving en deontologie zal Akurad de Stafhouder van de Orde van advocaten West-Vlaanderen op de hoogte te brengen indien Akurad weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat gelden, fondsen, of transacties  voor witwassen van geld of de financiering van terrorisme worden gebruikt. Het komt de Stafhouder toe om rekening houdende met het beroepsgeheim van de advocaat te oordelen of er een melding dient te gebeureden aan de Cel voor financiële informatieverwerking.

12.          Afdwingbaarheid

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van de andere bepalingen.

 13.          Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met Akurad worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel het vredegerecht kanton Roeselare, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd.