Privacy

A. Inleiding
De BV Akurad Advocaten, met zetel aan de Kaaistraat 56 in 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer 0821.743.319 hecht een groot belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u ermee uitdrukkelijk akkoord, net zoals u akkoord gaat met de verwerking ervan.

B. Verwerkte gegevens
De gegevens die u ons toevertrouwt bij het plaatsen van een reactie via het contactformulier op deze website, worden door de BV Akurad Advocaten verwerkt. Hetzelfde geldt voor de informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt. Tevens verwerkt de BV Akurad Advocaten uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons verstrekt heeft in het kader van een beroep op onze diensten. De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf de inwerkingtreding op 25/05/2018.

C. Verantwoordelijke voor de verwerking
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de BV Akurad Advocaten, met zetel aan de Kaaistraat 56 in 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer 0821.743.319.

D. Doel van het verwerken van de gegevens.
In het kader van onze diensten verzamelt en verwerkt de BV Akurad Advocaten de identiteits- en contactgegevens van haar cliënten, hun personeel, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Hetzelfde geldt voor voormelde gegevens van de leveranciers en het personeel. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de diensten voor de cliënten / leveranciers / personeel, het cliëntenbeheer en de boekhouding. Ingeval van gevoelige informatie, zal deze door de BV Akurad Advocaten enkel worden aangewend voor het vervullen van de haar toegewezen opdracht dan wel wettelijke en/of deontologische verplichtingen.

E. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt tot zes jaar na de beëindiging van de opdracht van de BV Akurad Advocaten, tenzij regelgeving dan wel een deontologische verplichting haar zou noodzakelijk deze langer te bewaren.

F. Rechten
Conform de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf de inwerkingtreding op 25/05/2018, heeft u recht op toegang en inzage van uw gegevens, recht op verbetering of aanvulling, recht op het wissen of beperken van de persoonsgegevens, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op bezwaar en tot slot recht op intrekking van de toestemming tot verwerking. Daarvoor kan u zich steeds wenden tot de contactpersoon van de BV Akurad Advocaten, mr. Bernhard De Muynck (bernhard.demuynck@akurad.be).