Termes et conditions générales

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Opdracht

Op elke overeenkomst met de BV Akurad Advocaten (hierna: ‘Akurad’) zijn deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht van toepassing, die geacht worden te zijn aanvaard door de cliënt. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De uitvoering van de opdracht gebeurt door Akurad, die zelf beslist welke advocaat verbonden aan Akurad het dossier beheert. Enkel Akurad is aansprakelijk ten opzichte van de cliënt. De verbintenis van Akurad is een inspanningsverbintenis.

2. Kosten en erelonen

De kosten en erelonen als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Akurad bestaan uit gerechtskosten, kantoorkosten en het ereloon. Op die laatste twee is btw verschuldigd.

De kantoorkosten bestaan uit de kosten die verband houden met typwerk, telefoons, e-mails, faxen, verplaatsingsonkosten, ... De gerechtskosten bestaan meestal uit door ons voorgeschoten kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten voor bijstand van een technische raadsman, ... Het ereloon houdt verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd door Akurad en kunnen per uur, volgens een forfait of volgens het bekomen resultaat worden begroot, afhankelijk van de aard, het belang, de complexiteit en/of hoogdringendheid van de zaak. Bij een gunstige afloop heeft Akurad het recht een succesvergoeding aan te rekenen. Het basis uurtarief bedraagt 130 EUR.

Voor aanvang of tijdens de behandeling van de opdracht kan Akurad provisies aanrekenen, gebeurlijk rekening houdend met de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties, dan wel als voorschot op te maken kosten en te leveren prestaties.

3. Betaling

Alle gefactureerde bedragen zijn binnen de 8 dagen betaalbaar op een zetel van Akurad. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 12% voor de niet-gerechtelijke invorderingskosten. Akurad behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, bij niet tijdige betaling van haar facturen, zonder dat haar aansprakelijkheid daardoor in het gedrang kan komen.

4. Derdengelden

Akurad stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de cliënt. Ontvangen derdengelden kunnen aangewend worden ter compensatie van openstaande facturen of nog te factureren prestaties of kosten, waarvan de cliënt steeds schriftelijk wordt ingelicht.

5. Beroep op derden

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, kan Akurad een beroep doen op derden, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de cliënt. De keuze van de derden wordt door de cliënt overgelaten aan Akurad, die evenwel niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen of nalaten van die derden, los van het feit of de door die derden aangerekende kosten en erelonen al dan niet via Akurad aan de cliënt worden aangerekend.

6. Aansprakelijkheid

Akurad is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag tot 1.250.000 EUR per schadegeval, conform de polis LXX034899 afgesloten tussen de Orde van Vlaamse Balies en Amlin Europe NV, Zurich Insurance plc, Belgium Branch en KBC Verzekeringen NV (toestand op 08/03/2017).

Indien de schade niet onder de dekking valt van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Akurad, is de aansprakelijkheid van Akurad beperkt tot het totaal van de bedragen die voor het dossier in kwestie door Akurad aangerekend werden. In geen geval is Akurad aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen is de schade geleden door derden.

Elke aansprakelijkheidsvordering ten opzichte van Akurad moet op straffe van verval in rechte worden ingesteld en dit uiterlijk binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon worden ontdekt.

7. Beëindiging van de samenwerking

Zowel de cliënt als Akurad kunnen op elk ogenblik de opdracht beëindigen, door de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

8. Algemeen

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van de andere bepalingen.

Alle vaderschapsrechten door Akurad gecreëerd lopende de opdracht, komen exclusief toe aan Akurad en mogen door de cliënt op geen enkele wijze worden aangewend, noch verspreid, openbaar gemaakt of geëxploiteerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met Akurad worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel het vredegerecht kanton Roeselare, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd.